ช่องทางการส่งวารสารตีพิมพ์

ผู้นำเสนอผลงานลงทะเบียน ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมเลือกช่องทางการตีพิมพ์ได้ 3 ช่องทาง

 • ช่องทางที่ 1 ตีพิมพ์บทคัดย่อ ในเล่มเอกสารรวมบทคัดย่อ (Abstract Book) ผู้นำเสนอส่งบทคัดย่อ โดยผลงานที่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ จะต้องปรับปรุงแก้ไขบทคัดย่อให้ถูกต้องตามรูปแบบข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดหากไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องจะส่งคืนผู้นำเสนอแก้ไขก่อนการตีพิมพ์ต่อไป เพื่อนำเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
 • ช่องทางที่ 2 ตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่องเต็มในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding) ผู้นำเสนอผลงานจะต้องบทความวิจัยเรื่องเต็ม (Manuscript) โดยผลงานที่ผ่านพิจารณาให้นำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ ทั้งนี้ บทความวิจัยเรื่องเต็ม (Manuscript) เป็นผลงานที่ผ่านการประเมินคุณภาพบทความวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding) โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ http://conference2022.tsu.ac.th และ Web site สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ช่องทางที่ 3 ตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ในวารสาร โดยผลงานที่นำเสนอจะต้องผ่านพิจารณาที่ผ่านการประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตีพิมพ์ในวารสารของมหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้

  ดูรายละเอียดสาขาย่อยของวารสารสำหรับฐานข้อมูล TCI ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1xc_O1zTh3VUM_kL9t5V-vbram3Se0MBx/view?usp=sharing

  ติดต่อวารสาร

  1. ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports (AJSTR)
  2. วารสารปาริชาต
  3. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย
  ได้ที่
  นางสาวกัญญณัชช์ เลียดรักษ์ (กองจัดการวารสาร)
  โทรศัพท์ 08 1540 7304 หรือ 0 7460 9600 ต่อ 7242